Reglament Intern

El compliment d’aquestes normes és en benefici de tots els jugadors i de la pròpia organització del club.
Moltes gràcies per la seva col·laboració!

Normativa para la sortida al camp de Golf

Tot jugador, soci o visitant haurà de retirar el corresponent tiquet de sortida al camp on s’especificarà el següent: Data, Hora de sortida, Nº de forats, Preu dels serveis contractats.

És obligatori començar pel Forat nº 1. NO es pot sortir des d’altres forats tret que es comuniqui i autoritzi des de recepció.

Tots els socis o visitants hauran d’ajustar-se als horaris que marca el club, dies de tancament inclòs. NO es pot jugar al camp de golf ni en el de pràctiques fora de d’aquests horaris.

El o els Marshalls designats pel club vigilaran aquestes normes i sol·licitaran al soci o visitant el tíquet corresponent al dia de joc, estant aquests obligats a mostrar-li-ho.

Normativa per als cotxes de Golf

Només podran anar 2 persones muntades als cotxes.

 Màxim 2 bosses carregades al cotxe.

Procurar circular pels Roughs del camp.

Aplicar la normativa dels 90º.

No creuar les cordes dels avant greens.

Normativa per a les Reserves

Aquesta normativa regeix solament els Dissabtes, Diumenges i Festius des de les 8.00 hores fins a les 13.00 hores. La resta de dies o hores podran fer-se reserves per telèfon en sortides alternes com fins ara.

Tot jugador que vulgui jugar al camp de golf haurà de passar per secretaria el mateix dia. La recepció li comunicarà la hora disponible i li donarà el corresponent tíquet de sortida. El jugador haurà d’estar present al club a la seva hora de sortida.

Cada jugador podrà reservar únicament una hora de sortida i comunicar a secretaria els jugadors que formaran grup amb aquest jugador.

No està permès fer reserves per telèfon, fax o Internet. Excepcionalment es faran reserves a jugadors no socis o amb correspondència que abonin el seu green fee.

A mesura que vagin arribant els jugadors, se’ls assignarà la hora de sortida que sol·licitin. En cas que aquesta hora ja estigui reservada per un altre grup, se li atorgarà la hora més propera lliure de sortida.

Totes les reserves s’efectuaran començan pel Forat nº 1. Excepcionalment la secretaria podrà donar sortides per altres forats.

Els partits seràn de 4 jugadors. En el cas de no cobrir el grup de 4 jugadors amb la reserva, la secretaria podrà incloure a un altre/s jugador/és per cobrir el grup.

Queda totalment prohibit que un jugador reservi més d’1 hora de sortida.